STATUT SPORTOWEGO KLUBU JEŹDZIECKIEGO HORSEPROFI

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1

Stowarzyszenie nosi nazwę SPORTOWY KLUB JEŹDZIECKI HORSEPROFI i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu „Klubem". Stowarzyszenie może też używać skróconej nazwy SKJ HORSEPROFI

§2

Klub jest dobrowolnym zrzeszeniem opierającym swoją działalność głównie na pracy społecznej swoich członków.

§3

1.    Klub posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.

2.    Klub działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. – o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 176), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm.), niniejszego statutu oraz innych aktów normatywnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

1.    Siedzibą Klubu jest miasto Łódź.

2.    Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Klub może zrzeszać się w związkach i federacjach o sportowym profilu działania.

§6

Klub może posiadać odznaki organizacyjne, własny sztandar, godło i może używać pieczęci.

§7

Klub może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach dla realizacji zadań statutowych. 

Rozdział II

CELE KLUBU I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§ 8

Celami Klubu są:

a)    rozwój kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród młodzieży i dzieci

b)    organizacja i prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej związanej z jeździectwem,

c)    popularyzacja jeździectwa i innych sportów konnych,

d)    prowadzenie zajęć hipoterapii i popularyzacja jeździectwa, jako sportu dla niepełnosprawnych,

e)    współzawodnictwo sportowe,

f)     wszelka działalność charytatywna realizowana poprzez popularyzację jeździectwa. 

§ 9

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a)    organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz uczestnictwo w imprezach organizowanych przez inne organizacje lub instytucje,

b)    prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej wśród swoich członków i sympatyków,

c)    współpracę z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem sportu, rekreacji ruchowej i kultury fizycznej,

d)    organizowanie i prowadzenie szkoleń sportowych,

e)    pozyskiwanie, gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych i zasobów materialnych na prowadzoną działalność statutową,

f)     propagowanie dobrych praktyk w zakresie hodowli, treningu i użytkowania koni sportowych oraz rekreacyjnych,

g)    prowadzenie działalności w zakresie hodowli, treningu i użytkowania koni sportowych oraz rekreacyjnych. 

Rozdział III

CZŁONKOWIE KLUBU - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§10

Członkowie Klubu dzielą się na:

a)    zwyczajnych,

b)    juniorów

c)    wspierających,

d)    honorowych 

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

§11

1.    Członkiem zwyczajnym może być osoba w wieku powyżej 16 lat, która zostanie przyjęta do Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia.

 

2.    Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a)    uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym,

b)    kandydowania i pełnienia funkcji w organach władzy Klubu.

c)    uczestniczenia we wszystkich formach działalności Klubu,

d)    korzystania z obiektów, urządzeń, sprzętu i inwentarza żywego, stanowiących własność Klubu lub dzierżawionych przez Klub - na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu,

e)    noszenia odznak organizacyjnych, posługiwania się sztandarem i godłem Klubu, 

f)     reprezentowania Klubu w zawodach i imprezach sportowych,

g)    korzystania z ulg i przywilejów określonych przez Zarząd Klubu.

3. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

a)    godnego reprezentowania Klubu,

b)    przestrzegania postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Klubu,

c)    realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy władz Klubu, w tym do regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich,

d)    aktywnego uczestnictwa w działalności Klubu i realizowania celów statutowych,

e)    dbałości o majątek i dobre imię Klubu.

4. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

a)    pisemnej rezygnacji zgłoszonej przez członka,

b)    zalegania z opłacaniem składek członkowskich za okres ponad 6 miesięcy,

c)    wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu - na wniosek Zarządu

d)    rozwiązania się Klubu,

e)    śmierci członka. 

CZŁONKOWIE JUNIORZY

§12

1.    Członkiem juniorem może być osoba w wieku powyżej 8 lat i poniżej 16 lat, która zostanie przyjęta do Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia i pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na przynależność do Klubu.

 

2.    Członkowie juniorzy mają prawo do:

a)    uczestniczenia we wszystkich formach działalności Klubu za wyjątkiem wyboru jego władz i uczestnictwa w jego władzach,

b)    korzystania z obiektów, urządzeń, sprzętu i inwentarza żywego, stanowiących własność Klubu lub dzierżawionych przez Klub - na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu,

c)    noszenia odznak organizacyjnych, posługiwania się sztandarem i godłem Klubu,

d)    reprezentowania Klubu w zawodach i imprezach sportowych,

e)    korzystania z ulg i przywilejów określonych przez zarząd Klubu.

 

3.    Członkowie juniorzy są zobowiązani do:

a)    godnego reprezentowania Klubu,

b)    przestrzegania postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Klubu,

c)  realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy władz Klubu, w tym do regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich,

d)    aktywnego uczestnictwa w działalności Klubu i realizowania celów statutowych,

e)    dbałości o majątek i dobre imię Klubu.

 

4.    Członkostwo członka juniora ustaje w przypadku:

a)    pisemnej rezygnacji zgłoszonej przez członka, lub jego rodziców lub opiekunów,

b)    zalegania z opłacaniem składek członkowskich za okres ponad 6 miesięcy,

c)    wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu - na wniosek Zarządu,

d)    rozwiązania się Klubu,

e)    śmierci członka. 

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

§ 13

1.    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna w wieku powyżej 16 lat oraz każda osoba prawna, która popiera działalność Klubu i deklaruje wsparcie finansowe dla realizacji jego celów statutowych. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej deklaracji – na podstawie uchwały Zarządu.

2.    Członkowie wspierający mają prawo do:

a)    uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem doradczym,

b)    kontrolowania wydatkowania środków finansowych przekazanych przez nich na rzecz klubu,

c)    korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu lub postanowień organów władz Klubu.

 

3.    Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:

a)    pisemnej rezygnacji zgłoszonej przez członka,

b)    wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu,

c)    rozwiązania się Klubu,

d)    śmierci członka, bądź rozwiązania, likwidacji lub upadłości - w odniesieniu do osoby prawnej. 

CZŁONKOWIE HONOROWI

§ 14

1.    Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w szczególny sposób zasłużyła się dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie Członków Klubu - na wniosek Zarządu Klubu.

2.    Członkostwo honorowe ustaje w przypadku:

a)    pisemnej rezygnacji,

b)    podjęcia przez Walne Zebranie Członków Klubu uchwały o odebraniu członkostwa,

c)    śmierci członka.

3.    Członkowie honorowi mają prawo do:

a)    uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem doradczym,

b)    korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu lub postanowień organów władz Klubu. 

WYRÓŻNIENIA I KARY

§ 15

1.    Za aktywny udział w realizacji statutowych celów Klubu mogą być przyznawane wyróżnienia.

2.    Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

3.    Członkowie Klubu za naruszenie postanowień statutu lub innych przepisów i zasad obowiązujących w Klubie podlegają karom organizacyjnym, które mogą być nałożone przez Zarząd Klubu, z wyjątkiem kar zastrzeżonych w statucie. 

Rozdział IV

WŁADZE KLUBU

§16

1.    Władzami Klubu są:

a)    Walne Zebranie Członków Klubu,

b)    Komisja Rewizyjna,

c)    Zarząd Klubu

2.    Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. Kadencja kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu, zatwierdzającego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności za ostatni rok kalendarzowy.

3.    Uchwały władz Klubu zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia szczególne niniejszego statutu nie stanowią inaczej. Dla ważności uchwał jest wymagana obecność, co najmniej połowy ogólnej liczby osób, wchodzących w skład danego organu władzy Klubu, z zastrzeżeniem §17 ust. 6. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, bądź Prezesa. 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

§17

1.    Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2.    Walne Zebranie Członków Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.    Każdorazowo Walne Zebranie Członków Klubu wybiera spośród zgłoszonych kandydatów Przewodniczącego, który przewodniczy obradom.

4.    Walne Zebrania Członków Klubu odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.    Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zbiera się corocznie w terminie do trzech miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje Zarząd Klubu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zawiadomienie członków o terminie, miejscu i porządku obrad musi nastąpić z wyprzedzeniem, co najmniej siedmiu dni. Zawiadomienie musi określać pierwszy i drugi termin odbycia Walnego Zebrania Członków Klubu.

6.    Dla ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu wymagana jest obecność - w pierwszym terminie, co najmniej 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu, a w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych.

7.    W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający - z głosem doradczym. Każdy uprawniony ma jeden głos.

8.    Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu jest:

a)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w ostatnim roku kalendarzowym oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności w tym okresie,

b)    udzielanie bądź nieudzielanie absolutorium Zarządowi Klubu za jego działalność w ostatnim roku kalendarzowym - na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)    udzielanie bądź nieudzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej za jej działalność w ostatnim roku kalendarzowym.

 

9.    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu, zarówno zwyczajnego, jak i nadzwyczajnego, należą następujące sprawy:

a)    uchwalanie programu działania Klubu i zmian w tym zakresie,

b)    uchwalanie statutu Klubu i zmian w jego treści,

c)    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu,

d)    podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu,

e)    podjęcie uchwały o nadaniu lub pozbawieniu godności członka honorowego Klubu – na wniosek Zarządu,

f)     podjęcie uchwały o wykluczeniu z grona członków zwyczajnych lub wspierających Klubu - na wniosek Zarządu,

g)    rozpatrywanie innych spraw zgłoszonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Klubu.

 

10. Z zastrzeżeniem §17 ust 11, Walne Zebranie Członków Klubu podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

11. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.

12. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Klubu zwoływane są przez Zarząd:

a)    z własnej inicjatywy,

b)    na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej,

c)    na żądanie, co najmniej 51% ogólnej liczby członków zwyczajnych złożone na ręce Zarządu. Wnioskodawca każdorazowo określa termin (pierwszy i drugi), miejsce i proponowany porządek obrad. 

KOMISJA REWIZYJNA

§18

1.    Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do trzech osób. Członków Komisji powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków Klubu.

2.    W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pełniące funkcję członka Zarządu Klubu.

3.    Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybrany spośród jej członków. Do obowiązków Przewodniczącego należy zwoływanie posiedzeń Komisji.

4.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły, które przechowuje się w siedzibie Klubu.

5.    Komisja Rewizyjna przeprowadza po zakończeniu każdego roku obrotowego kontrolę całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

6.    Komisja Rewizyjna przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdanie ze swojej działalności w ostatnim roku kalendarzowym oraz posiada wyłączne prawo wnioskowania o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Zarządowi.

7.    Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonej kontroli, żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

8.    Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:

a)    złożenia pisemnej rezygnacji zgłoszonej przez członka,

b)    wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu,

c)    śmierci członka.

9.    Członek Komisji Rewizyjnej może w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 10, złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Komisji Rewizyjnej albo wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej z innej przyczyny, Zarząd niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu celem uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

10. Członek Komisji Rewizyjnej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Komisji Rewizyjnej, a w szczególności podejmowanie przez nią uchwał

11. W przypadku ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej w toku kadencji, Komisja Rewizyjna działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Komisji Rewizyjnej przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu. Jednakże, jeżeli liczebność Komisji Rewizyjnej spadnie poniżej 2 członków, Komisja Rewizyjna traci zdolność do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia liczebności Komisji Rewizyjnej do co najmniej 2 członków.

12. Mandat członka Komisji Rewizyjnej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.

13. Każdy członek Komisji Rewizyjnej może zostać wybrany na dalsze kadencje. 

ZARZĄD KLUBU

§19

1.    Zarząd kieruje bieżącą działalnością klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Klubu.

2.    Zarząd Klubu składa się z jednej do trzech osób powołanych przez Walne Zebranie Członków Klubu spośród członków zwyczajnych. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków Klubu.

3.    Na swoim pierwszym posiedzeniu, odbytym po Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Klubu, które powołało członków Zarządu kolejnej kadencji lub odbytym po Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Klubu, które dokonało zmian w składzie Zarządu w trakcie trwania kadencji, Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa oraz może wybrać Wiceprezesa i Sekretarza.

4.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, które są przechowywane w siedzibie Klubu.

5.    Do kompetencji Zarządu Klubu należą następujące sprawy:

a)    reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w imieniu i na rzecz Klubu,

b)    zarządzanie majątkiem Klubu,

c)    realizowanie programu i wytycznych zawartych w uchwałach Walnego Zebrania Członków Klubu,

d)    realizowanie uchwał Komisji Rewizyjnej,

e)    uchwalanie planów działania i planów finansowych,

f)     powoływanie pełnomocników Zarządu do określonych zadań,

g)    zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu,

h)    przyjmowanie w poczet członków zwyczajnych i wspierających,

i)      podejmowanie uchwał o przyjęciu rezygnacji członków zwyczajnych i wspierających z członkostwa w Klubie,

j)     wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Klubu o wykluczenie z Klubu członka zwyczajnego lub wspierającego,

k)    wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Klubu o nadanie lub odebranie godności członka honorowego,

l)  uchwalenie wysokości składek oraz innych świadczeń na rzecz Klubu, wiążących się z uczestnictwem członków w działalności statutowej Klubu,

m)  uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień, regulaminów wytycznych, normujących działalność wewnętrzną Klubu,

n)    składanie Komisji Rewizyjnej do zaopiniowania oraz Walnemu Zebraniu Członków Klubu - do zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności Klubu za ostatni rok kalendarzowy,

6.    Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno się odbyć nie później niż w terminie czternastu dni od daty Walnego Zebrania Członków Klubu.

7.    Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

a)    złożenia pisemnej rezygnacji zgłoszonej przez członka,

b)    wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu,

c)    śmierci członka.

8.    Członek Zarządu może w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 9, złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu albo wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z innej przyczyny, Zarząd niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu celem uzupełnienia składu osobowego Zarządu.

9.    Członek Zarządu nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Zarządu, a w szczególności podejmowanie przez nią uchwał

10. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie w toku kadencji, Zarząd działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka/ów Zarządu przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu.

11. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

12. Każdy członek Zarządu może zostać wybrany na dalsze kadencje. 

MAJĄTEK KLUBU

§20

1.    Na majątek Klubu składają się:

a)    fundusze,

b)    ruchomości,

c)    nieruchomości.

2.    Fundusze Klubu powstają z następujących źródeł:

a)    składki członkowskie oraz wpisowe,

b)    darowizny, dotacje, spadki i zapisy,

c)    dochody z własnej działalności, służącej realizacji celów statutowych,

d)    dochody z majątku Klubu,

e)    środki z ofiarności publicznej. 

3. Do składania w imieniu Klubu oświadczeń woli, dotyczących praw i zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw w tym zakresie, jest uprawniony samodzielnie każdy członek Zarządu.

4.    Decyzje, dotyczące nabycia, zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego Klubu, wymagają uchwały Zarządu.

5.    Klub nie udziela pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem w stosunku do swoich członków, władz klubu oraz osób, z którymi członkowie lub władze klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

6.    Niedozwolone jest przekazywania majątku na rzecz członków, władz klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

7.    Niedozwolonym jest wykorzystywania majątku na rzecz członków, władz klubu oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

8.    Klub nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie, władze klubu oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§ 21

1.    Zmiana statutu Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu, która wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2.    Uchwała w sprawie zmian w statucie jest podejmowana kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 50% członków zwyczajnych Klubu.

3.    Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 50% członków zwyczajnych Klubu.

4.    Uchwała o rozwiązaniu Klubu musi określać tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu. 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Pierwszy rok obrotowy Klubu rozpoczyna się z dniem wpisania Klubu do Krajowego Rejestru Sądowego, a kończy się z dniem 31 grudnia 2014 roku. 

 

 

Tekst jednolity statutu znowelizowany dnia 22 marca 2016 roku.