REGULAMIN SPORTOWEGO KLUBU JEŹDZIECKIEGO HORSEPROFI

§ 1

Sportowy Klub Jeździecki HORSEPROFI działa na podstawie statutu.

§ 2

Klubem kieruje Zarząd, któremu powierza się wykonanie czynności statutowych.

§ 3

Warunkami przynależności do Klubu są:

 1. złożenie deklaracji o chęci rozwijania swoich umiejętności, i jej praktyczna realizacja;

 2. w przypadku nieletnich - oświadczenie rodziców (opiekunów);

 3. brak zdrowotnych przeciwwskazań do uprawiania sportu, potwierdzonych ważnymi badaniami lekarskimi. Badania lekarskie ważne są:

  • do 6 miesięcy dla zawodników do 23 roku życia (włącznie);
  • do 12 miesięcy dla zawodników powyżej 23 lat;
 4. opłacenie składek członkowskich;

 5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;

 6. szczególna dbałość o najlepsze dobro koni oraz innych jeźdźców;

 7. posiadanie legitymacji klubowej wydawanej przez władze klubu;

 8. przestrzeganie niniejszego regulaminu.

§ 4

Ważna legitymacja członkowska uprawnia do:

 1. przynależności do Klubu;

 2. uzyskania statusu Zawodnika Klubu (lub Zawodnika Juniora Klubu, dotyczy osób do 18 lat włącznie);

 3. bezpłatnych udziałów we wszystkich przedsięwzięciach oraz imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Klub;

 4. reprezentowania Klubu na zawodach organizowanych pod patronatem WZJ/OZJ lub PZJ

 5. korzystania z ulg i przywilejów określonych przez Zarząd Klubu.

 6. umieszczania nazwy oraz znaku graficznego (logo) Klubu na sprzęcie oraz strojach, używanych w trakcie treningów i zawodów jeździeckich.

   

§ 5

Każdy Zawodnik zobowiązany jest do:

 1. szczególnej dbałości o dobro koni wykorzystywanych do uprawiania sportu;

 2. dbania o własną sprawność fizyczną;

 3. dbania o dobre imię klubu;

 4. czynnej działalność na rzecz klubu.

§ 6

 1. Każdy zawodnik ma prawo we własnym zakresie organizować treningi doskonalące technikę jazdy.

 2. Wszelkie koszty związane z treningami, ponosi Zawodnik.

 3. Klub może finansować częściowo lub w całości, jedynie koszty bezpośrednio związane z uczestniczeniem zawodników Klubu w oficjalnych zawodach jeździeckich.

§ 7

 1. Każdy Zawodnik powinien posiadać podczas zajęć i zawodów sprzęt treningowy.

 2. Pod rygorem niedopuszczenia do zajęć i zawodów, sprzęt ten i ubiór winny spełniać następujące warunki:

  • buty dostosowane do strzemion, aby nie doszło do zakleszczenia stopy podczas jazdy konnej
  • toczek lub kask ochraniający głowę;

§ 8

 1. Każdy Zawodnik kształtuje standardy Klubu, poprzez zachowanie wysokiej kultury osobistej oraz „czystą” sportową rywalizację (fair-play).

 2. Postawę Zawodnika Klubu charakteryzuje szczególna dbałość o dobro koni, dbając o to, aby osiągnięcia sportowe nie odbijały się negatywnie na zdrowiu konia. W trakcie zajęć, treningów i zawodów zwraca szczególną uwagę na prawidłowe postępowanie z koniem oraz budowanie przyjaznej relacji pomiędzy zwierzęciem i jeźdźcem.

 3. Zawodników obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz używania jakichkolwiek środków odurzających w trakcie treningów, zajęć oraz zawodów.

 4. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą brać udziału w zawodach sportowych, treningach i zajęciach.

 5. Zawodnik we własnym zakresie, oraz według własnego uznania, zapewnia sobie ewentualne ubezpieczenie w zakresie NNW i OC.

§ 9

Opłaty klubowe, wpłacane są na konto bankowe Klubu.  

Opłata roczna

kwota

towarzyska Zawodnika Klubu*

50 zł

towarzyska Zawodnika Juniora Klubu*

30 zł

regionalna Zawodnika Klubu**

300 zł

regionalna Zawodnika Juniora Klubu**

200 zł

krajowa Zawodnika Klubu***

450 zł

krajowa Zawodnika Juniora Klubu***

300 zł

- Uprawnia do reprezentowania barw Klubu w zawodach towarzyskich.

** - Uprawnia do reprezentowania barw Klubu w zawodach regionalnych. Zgodnie z cennikiem opłat obowiązujących w OZJ Łódź, opłata obejmuje koszt rocznej licencji regionalnej zawodnika oraz koni których jest właścicielem.

*** - Uprawnia do reprezentowania barw Klubu w zawodach krajowych. Zgodnie z cennikiem opłat na rzecz PZJ , opłata obejmuje koszt rocznej licencji zawodnika; nie obejmuje natomiast opłaty rejestracyjnej zawodnika oraz opłaty rejestracyjnej i licencyjnej konia, którego jest właścicielem. Opłatę rejestracyjną zawodnika oraz rejestracyjną i licencyjną konia, pobiera się zgodnie z cennikiem opłat na rzecz PZJ   

§10

Nagrody i kary:

 1. Zarząd Klubu może nagradzać i wyróżniać swoich członków za:

  • czynną działalność na rzecz klubu,
  • wzorową postawę jeździecką,
  • wybitne podniesienie wiedzy i umiejętności jeździeckich,
  • dbanie o dobry wizerunek i godne reprezentowanie klubu,
  • za aktywny udział w pracach Klubu.
 2. Zarząd Klubu może ukarać swoich członków:

  • a) za nieprzestrzeganie obowiązków członka Klubu po uprzednim upomnieniu, karą zawieszenia w prawach członka na okres 2-6 miesięcy z możliwością zmniejszenia kary w przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przedstawionego do Zarządu Klubu.

§11

Zarząd Klubu opracowuje i zatwierdza Regulamin Klubu oraz zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego Regulaminu

Zarząd SKJ Horseprofi